Deák Óvoda

A NYUGALOM ZÖLD SZIGETE

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41

Étkezés

lemondása

Ebédlemondás a deakovi@deakovi.hu email címen lehetséges, előző nap 8.15-ig!

Eseménynaptár

Mostanában nincsenek események

Tehetséggondozás

“Baglyocskák”

Tájékoztató a csoportról, a tehetséggondozásunkról

 

       2009-ben önerőből, belső indíttatásból, a sajátosságainkat figyelembe véve létrehoztuk a „tehetséggondozó műhelyünket”, mai nevén „Baglyocska csoportot”, amit többek között az óvoda alapítványa /Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány/ is támogat - eszközzel, programszervezéssel, partnerek támogatásával – MME, Vasúttörténeti Park, állatkert, stb...

 

Mi élménygazdagítunk – a gyerekek “tehetségcsírák” – lehet belőlük majd tehetség is
Kinek mi a feladata ebben?
 - a gyereknek  - feladat iránti elkötelezettség, átlagon felüli képesség, kreativitás
 - a pedagógusnak – hogy tudja támogatni, hová irányítja, segíti őt ebben
 - a szülőnek  - aktívan részt vesz-e benne, hogy segíti gyermekét?

Mi ennek a folyamatnak az első lépcsője vagyunk, és nemcsak rajtunk múlik, hogy ki hogyan jut tovább.

Mi ehhez adjuk:
- szakértelmünket, tapasztalatunkat, elhivatottságunkat, időnket
- külön foglalkozások /”Baglyocska” műhelyek, Madarász Ovi, séták, csoportokban differenciált feladatadás, stb.
- lehetőséget adunk, hogy a családok is részt vegyenek ebben /közös programok – barkácsoló délutánok, kirándulások – 4évszak 4 túra….-   

Hogy történik a részt vevő gyermekek “kiválasztás”?
Arra törekedtünk, hogy nagyfokú pedagógiai érzékenységgel, belső óvodapedagógusi megérzéssel, megfigyeléssel „mindent észrevegyünk” a gyermekek megnyilvánulásaiban, viselkedésében.
A kiválasztott gyermekeket nem csak a csoportjukban, hanem külön gazdagító foglalkozás keretében is fejlesztetjük.    

Minden nevelési évben sok nagycsoportos korú gyermek kap lehetőséget, hogy részt vegyenek valamilyen foglalkozáson.
Az előzetes felmérések, megfigyelési naplók alapján lesz olyan gyermek, aki „csak” a mozgásfejlesztésre, vagy a kézműves foglalkozásokra, vagy a drámapedagógiára vagy pedig a környezet megismerésére jár majd. A „kicsit” jobb képességű gyerekeknek továbbra is lehetősége lesz több, ill. valamennyi foglalkozáson részt venni.
           Tapasztalatainkat a következő nevelés év végén összegezzük és a következtetéseket levonva folytatjuk a működésünket.

         Foglalkozásaink szervezésével az a koncepciónk, hogy a gyermekek olyan komplex többletismereteket kapjanak, amelyekkel a közeljövőben nem foglalkoznának.
A csoportban nem utolsósorban egymásra találhatnak a hasonló érdeklődésű gyermekek.

        A különböző életkorú gyermekeket több óvodai csoportból válogatjuk össze.

Tapasztalataink azt bizonyították, hogy leghatékonyabban az 57 éves korosztály

fejleszthető ilyen keretek között. A túl korán történő kiemelés a gyermekek

képességeit korlátozhatja. A gazdagító foglalkozások továbbá akkor hatékonyak,

ha kis létszámúak. Tapasztalataink alapján tevékenységi területenként ez is változó.
Így pl. ideális csoportlétszám a kézműves foglalkozásokon maximum1014 főt jelent, a mozgásfejlesztésen, drámapedagógiai játékokon és a környezeti foglalkozásokon max.16-18 főt.  A közösségben ekkor még lehetőség nyílik társakra lelni, de a közösségi élet szabályait is megtanulhatják a gyermekek (együtt tevékenykedni, dolgozni, erőszakmentes vitát kezelni stb.).
Élménygazdagító foglalkozásainkat hetente egyszer tartjuk heti váltásban ebéd után, kb.45 perces időtartamban az óvoda nagyméretű tornatermében, ami valamennyi feltételnek megfelel.
Ettől eltérhetnek azok a speciális foglakozások, amelyek az óvodán kívül történnek, és különlegesebb szervezést igényelnek. /Ezekről a lehetőségekre az érintettek időben tájékoztatást kapnak – óvodapedagógusok, szülők, stb./

Ebben a nevelési évben is az óvodapedagógusok javaslata mellett fontosnak tartjuk a szülők korrekt tájékoztatását, beleegyezését is.


Októbertől május végéig két hetente tartunk foglalkozásokat 1-1 területen

- környezeti műhely I – II
- kézműves műhely
- mozgás műhely
- zenei műhely

A gyermekek teljes személyiség fejlesztését célozzuk meg. A tervezett foglalkozások tematikája egymásra épül, egymást kiegészítik.

Mint Örökös Zöld Óvoda címmel büszkélkedő óvodának nálunk a környezeti nevelés /műhely az alap.
Ezt járja körbe, színesíti a többi terület.

A környezeti foglalkozások szervezésekor elsődleges szempont, hogy a gyerekek közvetlen tapasztalatokat, élményeket szerezhessenek. A foglalkozások tematikája a mindennapi óvodai életet, sok esetben a csoportokban folyó projekteket egészítik ki. Természetesen figyelembe vettük a gyerekek egyéni érdeklődését, az óvoda hagyományait, valamint a nagycsoportos korú gyermekek számára szervezett „Madarász Ovi” foglalkozássorozatot is. Több olyan foglalkozás is terveink között szerepel, amelyek külső helyszínen zajlanak esetenként a családok bevonásával, pl. hétvégi túrák.
Ezeken a foglalkozásokon találkozhatnak a gyerekek leginkább a kor követelményeinek megfelelő speciális eszközökkel – PC., projektor - , illetve egyéb speciális eszközökkel – nagyító, távcső, stb.- gyűjteményekkel – közet-, termés-, mag-, toll-, fészekgyűjteménnyel.
Az adott tématerületen való ösztönző segítés mellett kérdéskultúrájukat, logikus

gondolkozásukat, problémamegoldó képességüket, memóriájukat és kifejezőkészségüket

is fejlesztjük. Különösen hasznos, amikor a gyermekek egymás különböző

képességeiről gyűjtenek be információkat, és ez által többféle tehetségterülettel

találkozhatnak. A gyermekektől nem teljesítményeket várunk, a cél új élmények szerzése.

Az óvoda éves programjaink között szerepel közös kirándulások szervezése, kulturális programok szervezése, stb.

Ügyelünk arra, hogy az azonos érdeklődésű gyermekekkel azonos tartalmú projekteket dolgozzunk fel.

Kedvező tapasztalat, hogy a gyermekeket a gondolkodtató, egy-egy területen bő ismeretanyagot szolgáltató projektek lekötik, fantáziájukat beindítják. Hatására otthon is folytatódnak a kísérletek, kutatások, gyűjtések, amelyeket a következő foglalkozásra elhoznak és bemutatnak.

A projektek feldolgozása mellett alkalmanként gondolkodtató, kreativitást fejlesztő „akadályversenyt” is szervezünk a gyermekeknek – ez az utolsó foglalkozáson lesz majd. Itt egyedül vagy kiscsoportban egymással kooperálva oldhatnak meg feladatokat.

 Több foglalkozást tartottunk külső helyszínen is, amikhez külső szakembereket vettünk igénybe, ill. bevontuk a családokat is.
Pl. Budapesti Állat-és Növénykert, Vasúttörténeti Park, stb.
Ezekhez a foglalkozásokhoz igény és lehetőség szerint csatlakozhattak többen is az egész óvodából.

- A II – az I-en szerzett ismereteket élménypedagógiai eszközökkel segít elmélyíteni, feldolgozni.


          A kézműves műhelyben az előzőbb felsorolt tevékenységeket színesítjük, kiegészítjük. Ezek során fejlődik a gyermekek kreativitása, finommotorikája, fantáziája. Új anyagokkal, eszközökkel különböző új technikák ismertetjük meg őket. Ezeken a foglalkozáson készülnek el a drámapedagógia foglakozáshoz szükséges eszközök is.
A múzeumpedagógiai órával szeretnénk a továbbiakban gyermekek élményét gazdagítani.
Fontosnak tartjuk, hogy azokkal az eszközökkel, anyagokkal, melyekkel ezeken a foglalkozásokon megismerkednek a gyerekek, azok a saját csoportjukban is megtalálhatóak legyenek, hogy a kreativitásukat ott is kifejezhessék, szabadon és örömmel alkothassanak, és ezzel, mint minta a csoport valamennyi gyermekére pozitív hatást gyakoroljanak.
         
        A mozgásos műhelyben során nemcsak a mozgásfejlesztést célozzuk meg, hanem az interperszonális kapcsolatok alakítását is. Ezen kívül a mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, térpercepció, keresztcsatornák stb. fejlesztését is fontosnak tartjuk.

         A zenei műhelyben az átlagosnál fejlettebb, jobb adottságokkal bíró gyerekek alapvető zenei tudására támaszkodva tovább fejlesztjük ritmusérzéküket, zenei hallásukat, énekhangjukat, memóriájukat és mozgásukat úgy, hogy közben megismerkedjenek az elődeik népszokásaival, s felkeltjük az igényt a komolyzene, népzene iránt.

A „Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány” egyik fő feladata, hogy ezt a „Baglyocska” csoport munkáját támogassa.
Céljaink elérését szakemberek segítik: különböző területeken szakvizsgázott óvodapedagógusok /pl. óvodai környezeti nevelő, drámapedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, stb./.
        További lehetőséget ad pl. az igényesen megszervezett erdei óvodáztatás is.
Célunk volt, hogy olyan helyszínt találjunk erre, ahol ezt maradéktalanul meg tudjuk valósítani - legyen megfelelő szállás és programlehetőségek is.
Az itt szerzett tapasztalatok alapján állítjuk össze pl. a nyári táborban részt vevő gyerekek számára a programot, mely nemcsak kiegészíti, de tovább is fejleszti azt.
Így pl. nagy hangsúlyt kap, a környeztet megismerésre nevelés drámapedagógiai eszközökkel való kibővítése; a kézművesség és a mozgásfejlesztés is.
Mindezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy mind az ép, mind pedig az SNI-s gyerekek is aktívan részt tudjanak benne venni, a helyi lehetőségeket figyelembe véve.


Az előző évben Katalinpusztán az erdei iskolában táboroztunk, nagyon jó körülmányek között. Itt több gyerekek is tudtunk nemcsak táboroztatni, de igényes programmal is gazdagítottuk élményeiket, ismereteiket.

Célja: Gyerekek táboroztatása – szabadidő hasznos eltöltése – tehetséggondozás

Feladata: A kiválasztott helyszínen igényes program biztosítása számukra, a helyi lehetőségek figyelembe vételével.

 • Kielégítjük a gyermek szükségleteit (megismerési, elfogadottsági, alkotási,

biztonsági).

 • Ösztönözzük motivációjukat, kíváncsiságukat és kreativitásukat.
 • Bevonjuk a problémáinak megoldásába.
 • Erősítjük a személyiségüket, hogy vállaljanak vezető szerepet.
 • Tovább fejlesztjük a gyerekek erős oldalát, ill. a gyenge oldalukat erősítjük.
 • Megfelelő érzelmi légkör alakítunk kialakítása.
 • Erősítjük a terhelhetőségüket – biztosítjuk a regenerálódást.

A gyermekcsoportot kísérő óvodapedagógusok - négyen - a programok lebonyolítása mellett vállalják a gyerekek szakszerű gondozását is.

 

Az óvodában használt eszközök egy részét nyertes pályázatokból tudjuk finanszírozni, melyeket a „Deák Ovi gyermekeiért Alapítvány” vállalt fel. Ezen kívül több dolog beszerezhető, ha a gyermekekkel közösen, a szülőket bevonva a környezetünkben lévő „hulladékokat” összegyűjtjük, pl.: anyagok, fonalak, gyapjú, rafia, drótok stb.. Mindent lehet használni, változtatni, átalakítani, beépíteni az ésszerűség határain belül.

Ahhoz, hogy a gyermekek kreativitása minél jobban kibontakozhasson,

olyan gazdag kelléktárra van szükség, melyből bátran és bőven válogathatnak tevékenységeik során. A különböző tevékenységi területekhez próbálunk olyan

eszközöket is biztosítani, amelyekkel a mindennapok során csak ritkán találkozhatnak.

 • Ábrázoláshoz, kézimunkához, művészi tevékenységek gyakorlásához változatos,

jó minőségű írószerek, rajzeszközök, festékek, pasztellkréta, üvegfestékek, különleges rajz-és kartonpapírok, dekortermékek, művész - agyag, fonalak, anyagok, formavágó gép stb. áll a gyerekek rendelkezésére.

 • Megfigyelésekhez, vizsgálódásokhoz, nagyítók, mikroszkóp, távcsövek,

fényképezőgép nyújtanak segítséget.

 • A nagyvilág megismeréshez, természeti környezetünkben való kutakodáshoz

földgömböt, térképeket, könyveket, PC-t, projektort, CD-ket használhatnak

a gyerekek.

 • Logikájuk, gondolkodásuk, képességeik fejlesztéséhez változatos fejlesztő

játékok állnak a rendelkezésükre.

 • Improvizációhoz, dráma- és szerepjátékhoz, bábozáshoz különböző színű

és méretű anyagokat, szőnyegek, jelmezeket, fej- kesztyű- és ujjbábokat, paravánt vehetnek igénybe.

 • Mozgásfejlesztéshez az óvodánk tornatermének gazdag kelléktára áll a rendelkezésre, olyan speciális eszközökkel, mint pl. „mozgáskotta”., ill. nem „hagyományos eszközök”, felmosórongyok, papírok, „tappancsok”, stb.

 

A programot pályázati forrásokból- eszközök beszerzésére-, szülői támogatásból, és önkéntes munkából tudjuk működtetni.

A „Baglyocska csoport” munkájában részt vevő szakemberek, pedagógusok önkéntesen vállalják és látják el a feladatot.

Csoportjaink

Információk

show Óvodán nyitva: 

Ügyelet:

Deák Óvoda

Címünk:
1041. Budapest, Deák Ferenc utca. 95.

Email: deakovi@deakovi.hu
Telefon: +36 1 369 6307

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41