Deák Óvoda

A NYUGALOM ZÖLD SZIGETE

 • DEÁK OVI GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
  DEÁK OVI GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
  Kérjük, hogy támogassa adója 1%-ával!
 • Örökös Zöld Óvoda
  Örökös Zöld Óvoda
  cím büszke tulajdonosai vagyunk
 • Tehetséggondozás
  Tehetséggondozás
  nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyermekek támogatására

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41

Étkezés

lemondása

Ebédlemondás a deakovi@deakovi.hu email címen lehetséges, előző nap 8.15-ig!

Eseménynaptár

Mostanában nincsenek események

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (ÓVODÁBAN MARADÁS)

Szülői tájékoztatót az iskolakezdés halasztásával kapcsolatban:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt
támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
Figyelem! A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek
augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább már nem halasztható, a hétéves gyermeknek szeptember 1. napjával mindenképp meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.
Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben végzett
vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18. napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai
nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az óvodában
maradás tényét a köznevelés információs rendszerébe (KIR).
Figyelem! Ha az SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a gyermek további egy nevelési évig történő óvodában maradását támogató előzetes
szakértői vélemény kiállítására január 18. napjáig nem kerül sor és amennyiben a szülő szeretné, hogy gyermeke még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek
kérelmet kell benyújtania a Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb január 18- a éjfélig.


Figyelem! A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a szakértői bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal
helyt ad a szülő kérelmének, illetve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a törvényi határidőn belül javasolja az óvodában maradást, a gyermek egy tanévvel később
válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülni. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal
határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem írathatja gyermekét iskolába.
1. A kérelem benyújtása
a) A benyújtás határideje
A kérelmeket a 2023/2024. tanév vonatkozásában 2023. január 18. napjáig kell benyújtani.
(A határidő utolsó napja az Ügyfélkapus benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátumát jelöli.) A Kormány által elrendelt igazgatási szünet a kérelmek benyújtását nem
befolyásolja; a kéreleműrlap 2023. január 01. és 18. között lesz elérhető. Ebben az időszakban a telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat a lenti elérhetőségeken
munkanapokon szintén rendelkezésre áll.

Kérjük, fokozottan figyeljen a határidő betartására!
b) A kérelmező
A tankötelezettség korábbi megkezdése iránti kérelmet a szülő/gyám, vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.
Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a szülők közösen gyakorolják, a kérelmet benyújtó szülő nyilatkozik arról, hogy a kérelemben foglaltakkal a másik szülő egyetért.
c) A kérelem benyújtásának módja, kapcsolattartás
A kérelmet ügyfélkapus tárhelyszolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapus azonosítást követően kitöltött és beküldött kérelem) vagy postai úton is be lehet nyújtani. Javasoljuk
az ügyfélkapus benyújtást, ami a postai benyújtáshoz képest jelentősen lerövidíti az ügyintézés időtartamát.


Az ügyfélkapu segítségével előterjesztett kérelmek esetében az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag a kérelmező ügyfélkapus
tárhelyére küldi meg, amelyet javaslunk a tartós tárhelyre elmenteni. Az ügyfélkapus tárhelyen a döntés 30 napig kerül tárolásra, a döntések huzamosabb
megőrzésére a tartós tárhely alkalmas.

A postai úton benyújtott kérelmeket a következő címre kell beküldeni:

Oktatási Hivatal
Budapest
1982

A postai úton feladott kérelmet javasolt könyvelt postai küldeményként (ajánlott levél) feladni
annak érdekében, hogy a levél útját a feladó a Magyar Posta nyomkövető szolgáltatásán
keresztük nyomon tudja követni.
Postai kapcsolattartás esetén az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag
postai úton
küldi meg a kérelemben megadott postacímre.
 Figyelem! Az e-mailben benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal nem fogadhatja be.
Az e-mailben beküldött dokumentumok alapján a tankötelezettség megkezdésének
halasztására irányuló eljárás nem indul meg.
d) A kérelem kitöltése és tartalma
A kérelem kitölthető:
 ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött
elektronikus űrlapot véglegesítés után az Oktatási Hivatal elektronikus felületén kell
beküldeni. Az ügyfélkapus azonosítással használható elektronikus űrlap kitöltése és
beküldése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót. Felhívjuk a figyelmet, hogy az űrlap
a beküldéssel válik érvényessé, az űrlap kitöltése önmagában nem elegendő, azt a
véglegesítés után be is kell küldeni a „Kérelem beküldése” gombra kattintva!

 papíralapon, elektronikus űrlap használatával: az elektronikusan kitöltött,
kinyomtatott és kézzel aláírt űrlapot postai úton meg kell küldeni azt Oktatási
Hivatalnak (Oktatási Hivatal, Budapest, 1982). Az elektronikus űrlap kitöltése előtt
olvassa el a kitöltési útmutatót.
A kéreleműrlap és a kitöltési útmutató 2023. január 1-18-ig itt lesz elérhető:
https://ohtan.oh.gov.hu/
A kérelmek pontos kitöltése és a gyors ügyintézés érdekében kérjük, hogy használja az
elektronikus űrlapot abban az esetben is, ha postai úton kívánja eljuttatni kérelmét a
Hivatalhoz. Kérjük, hogy lehetőség szerint válassza az ügyfélkapus benyújtást és az
elektronikus ügyintézést, így jelentősen lerövidíti az ügyintézéshez szükséges időt. Ilyen
módon a Hivatal és az ügyfél között gyors és biztonságos csatornán keresztül történik a
kapcsolattartás.
Arra is van lehetősége a kérelmezőnek, hogy kérelmét szabadon megfogalmazva postai úton
terjessze elő (Postacím: Oktatási Hivatal, Budapest, 1982).
Ebben az esetben a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 a gyermek azonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja lánykori neve, oktatási
azonosító, lakcím, tartózkodási hely (ha eltér a lakcímtől)
 a kérelmező szülő / gyám vagy gyámhivatal adatai: név, levelezési cím, e-mail cím,
telefonszám
 a gyermek jelenlegi jogviszonya: óvoda neve, OM azonosítója, címe
 indokolás: A gyermek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, hogy egy
évvel később kezdje meg tankötelezettségének teljesítését?
 a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmet
a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be vagy nem
szerezhető be a másik szülő aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti
jogot csak a kérelmező gyakorolja
 a kérelmező beleegyező nyilatkozata arról, hogy amennyiben a kérelem elbírálásához
szakértői bizottság kirendelése szükséges, az Oktatási Hivatal a kérelmező és a
gyermek kérelemben megadott adatait a szakértői bizottság számára továbbítja,
továbbá hogy amennyiben a kirendelt szakértői bizottság vizsgálata alapján a
pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti szakértői vélemény kibocsátása, vagy a
kirendeléstől független további vizsgálat is szükséges, a szakértői bizottság a Rendelet
17. § (7) bekezdése szerint jár el
 dátum, aláírás
e) A kérelem mellékletei
A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni.
A kérelemhez minden olyan dokumentum csatolható, amely a kérelemben foglaltakat
igazolja: pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye, óvodai fejlődési napló, pedagógiai
szakvélemény, szakorvosi igazolás, stb.

Az Oktatási Hivatal az eljárása során azt vizsgálja, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és
testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet. Ha a szülő nem
mellékel kérelméhez igazoló dokumentumot, vagy azokból nem lehet minden kétséget
kizáróan megállapítani a gyermek fejlettségi szintjét, az Oktatási Hivatal pedagógiai szakértői
bizottság kirendeléséről gondoskodik. A gyermek vizsgálatával kapcsolatos teendőkről,
tudnivalókról a szakértői bizottság tájékoztatja a szülőt.
Amennyiben a kérelmet a gyám nyújtja be, a gyám kirendeléséről szóló döntést csatolni kell a
kérelemhez.
Amennyiben a szülő/gyám helyett a törvényes képviselő megbízásából más személy nyújtja
be a kérelmet, ahhoz csatolni kell a szülő/gyám által adott teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást.
f) Nyilatkozatok
Kérelmében a kérelmező nyilatkozik arról, hogy
-az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja,
- a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó tájékoztatót megismerte,
- a kérelemben megadott adatok a valóságnak megfelelnek,
- tudomásul veszi, hogy amennyiben a kérelem elbírálásához szakértői bizottság kirendelése
szükséges, az Oktatási Hivatal a kérelmező és a gyermek kérelemben megadott adatait a
szakértői bizottság számára továbbítja, továbbá hogy amennyiben a kirendelt szakértői
bizottság vizsgálata alapján a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti szakértői vélemény
kibocsátása, vagy a kirendeléstől független további vizsgálat is szükséges, a szakértői
bizottság a Rendelet 17. § (7) bekezdése szerint jár el.
- a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmet a
szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be vagy nem szerezhető be a
másik szülő aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti jogot csak a kérelmező
gyakorolja.
A nyilatkozatokat az elektronikus űrlap tartalmazza.
2. Az eljárás ügyintézési határideje
a) Amennyiben a kérelem és a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján a tényállás
tisztázott, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 8 napos határidővel (postai
kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező
ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.
b) Amennyiben szakértő kirendelésére, egyéb dokumentumok, adatok beszerzésére van
szükség a döntés meghozatalához, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 50 napon belül
(postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező
ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.

c) Ha a kérelem a Kormány által elrendelt igazgatási szünet alatt kerül benyújtásra, az
ügyintézési határidő csak az igazgatási szünet lejártát követő napon indul.
3. Jogorvoslat
A Hivatal döntése ellen annak kézhezvételét követően 15 napon belül közigazgatási per
indítható. A keresetlevelet a felperes lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint
közigazgatási ügyekben illetékes Törvényszékhez kell címezni és az Oktatási Hivatalhoz kell
benyújtani.  A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet
kérni.
4. Az eljárásra vonatkozó jogszabályok
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI
rendelet
5. Adatkezelési tájékoztató
Kérjük, hogy a kérelmek benyújtása előtt tekintse át az Adatkezelési tájékoztatót.
6. Elérhetőségek
Oktatási Hivatal, Köznevelési Engedélyezési Osztály
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
telefon: (36-1) 374-2310; (36-1) 374-2414; (36-1) 374-2268; (36-1) 374-2137; (36-1) 374-
2404

Óvodánkról

Örökös Zöld Óvoda
2019 óta
Az Örökös Zöld Óvoda büszke cím tulajdonosai vagyunk.
Tehetséggondozás
Tájékoztató a csoportról, a tehetséggondozásunkról
2009-ben önerőből, belső indíttatásból, a sajátosságainkat figyelembe véve létrehoztuk a „tehetséggondozó műhelyünket”, mai nevén „Baglyocska csoportot”, amit többek között az óvoda alapítványa /Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány/ is támogat - eszközzel, programszervezéssel, partnerek támogatásával – MME, Vasúttörténeti Park, állatkert, stb...

Csoportjaink

Deák Óvoda a térképen

Információk

show Óvodán nyitva: 

Ügyelet:

Deák Óvoda

Címünk:
1041. Budapest, Deák Ferenc utca. 95.

Email: deakovi@deakovi.hu
Telefon: +36 1 369 6307

Alapítványunk

Kérjük, hogy támogassa  adója 1%-ával a

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítványt
Adószámunk: 18289079-1-41